Page 3 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 3

1

                ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


         Актуальність теми. Трубопроводи використовують для транспортування
      газу, нафти, води, продуктів хімічної промисловості. Впливи агресивного
      середовища призводять до руйнування трубопроводів тому для їх надійного
      функціонування необхідні належний протикорозійний захист (ПКЗ) і його
      періодичний контроль. Підземні трубопроводи (ПТ) і пов’язані з ними металеві
      конструкції захищають від корозії ізоляційними покривами і катодною
      поляризацією. Основним критерієм захисту вважають різницю потенціалів між
      металом і середовищем, яку називають поляризаційним потенціалом (ПП). Для
      сталі у ґрунті ПП повинен знаходитись у межах від –0,85 до –1,15 V відносно
      мідносульфатного електрода порівняння (ЕП). Його перевищення спричинює
      втрати електроенергії і матеріалу та анодів, а на захисній поверхні виділяється
      водень, який зумовлює відшарування органічних захисних покривів та водневе

      окрихчення    сталі.   За   катодної   поляризації    металоконструкцій     в
      електропровідному середовищі потенціал слід контролювати і підтримувати у
      певному діапазоні.
         Значний вклад у розвиток методів і засобів ПКЗ, обстежень і контролю ПТ
      зробили вчені Великобританії, Німеччини, Франції, США, Росії; в Україні
      відомі школи: київська, львівська, харківська, івано-франківська та інші;
      істотний внесок у постановку і розв’язання проблеми діагностичних обстежень
      ПТ зробили Р. Джала, Л. Дикмарова, Л. Мізюк, Б. Вербенець та інші науковці
      ФМІ ім. Г. В. Карпенка НАН України.
         Традиційно обстеження ПТ проводять електрометричними контактними
      методами з поверхні землі. Внутрішньотрубна дефектоскопія виявляє вже наявні
      пошкодження металу труби, але не дає потрібної інформації про стан захисту
      для запобігання корозії. Розроблені за останні роки методи і прилади беконтакт-
      них вимірювань струмів (БВС) суттєво підвищують оперативність і ефективність
      обстежень ізоляції ПТ, проте не дають потрібної інформації про ПП.
         Різниця потенціалів між металом підзахисної конструкції і ЕП, виміряна
      високоомним вольтметром, містить, крім поляризаційного складника, ще й
      омічний спад напруги IR внаслідок проходження струму І через ефективний
      опір R між ЕП і металом. Але тільки поляризація поверхні обумовлює ефект
      катодного захисту, тому для контролю ПП з виміряної різниці потенціалів
      треба вилучати значення омічного складника.

         Тому актуальність дисертаційної роботи викликана необхідністю
      розроблення методу і апаратури вимірювань ПП металу в електропровідному
      середовищі та їх застосування у комплексі з БВС для підвищення оператив-
      ності та інформативності діагностичних обстежені ПКЗ ПТ, визначення
      параметрів активного і пасивного захисту та виявлення місць корозії для
      запобігання пошкоджень і продовження термінів експлуатації магістральних
      нафто-, ґазо-, водо- та продуктопроводів.
   1   2   3   4   5   6   7   8