Page 13 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 13

11

      Вимірювали постійну і змінні напруги, які відповідають величинам U і V та
                                                    mg
                                                 mg
      U  і V gg .  За формулою (1) розраховували U  та порівнювали її з виміром
       gg
                                   РS
      постійної напруги U на опорі R (рис. 7).

                   Ре
                          Р

                            8                        0,8
                                   U pe
                            6                        0,6
                           U p , V 4   U ps               0,4  ~U, V
                            2                        0,2
                                   ~U
                            0        pe               0,0

                              10         100         1000
                                          f, Hz


        Рис. 6. Заступна електрична       Рис. 7. Залежність від частоти вимірів на
          схема межі металу з          заступній схемі: U – значення ПП,
                                         ps
         ізоляційним покриттям в            розраховане по формулі (1);
           електропровідному            U – різниця потенціалів на R ;
                                pe
                                                 p
             середовищі               ~U – змінна напруга на R
                                                p
                                  pe

         З рис. 7 видно, що за частот змінного струму 200 Гц і більше розраховане
      значення поляризаційного потенціалу U  практично дорівнює різниці
                                  РS
      потенціалів U , виміряній на R при постійному струмі. За менших частот С
                                                      Р
               Ре
                          p
      не шунтує R , що зумовлює некоректне визначення ПП за формулою (1).
               p
      Враховуючи, що в реальних умовах значення ємності С набагато більше, ніж
                                         р
      використане у заступній схемі під час експерименту, можна стверджувати, що
      умова (2) виконуватиметься і для менших частот змінного струму (6).
         Це підтверджує придатність запропонованого методу для практичних
      вимірювань поляризаційного потенціалу металу в електропровідному
      середовищі.
         Метрологічними дослідженнями підтверджено відповідність технічних
      характеристик ВПП-М нормативним вимогам до апаратури для обстежень ПТ.
      Встановлено, що основна інструментальна відносна похибка вимірювань
      потенціалів по чотирьох каналах не перевищує 1,2 % а сумарна похибка 2 %.
      Наведено вираз методичної похибки визначення ПП; для проведених
      вимірювань вона не перевищує 1,1 %.
         У п’ятому розділі описано результати випробувань та використання
      розробленої апаратури ВПП-М, процедури її застосування у комплексі з
      безконтактним вимірюванням струму і комп’ютерного опрацювання вимірів та
      характерні приклади роботи на трасах магістральних трубопроводів.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18