Page 10 - Avtoref_KDys_MelnykMI
P. 10

8

      де електричний заряд на поверхні металу за теоремою Гауса пов’язаний з
      електричним полем співвідношенням

                    a 
                           a 
                Q  2  e i E ri dz  2  i i i i A 0 J 1  a i i  B 0 N 1  a i i ,     (4)
      а енергія електричного поля в структурі у циліндричній системі координат
               E 2     e a                        2
          W e   a r dV   i  i A 0 J 1   Br i 0 N 1   rdrr i 2  e  i D 0 H 1 ) 2 (   rdrr e .    (5)
             V  2       i a                 e a
      де коефіцієнти A , B , D  0   визначено з умов неперервності поля на границях
                 0
                   0
      розділу середовищ та закону повного струму. Розраховано залежності
      еквівалентної ємності від частоти поля (рис. 3а), провідності ізоляції та
      середовища (рис. 3б).                  а                        б


                 Рис. 3. Залежність еквівалентної ємності С:
                       -3
                          -1
                            -1
       а – від частоти  при σ =10 Om m , для різних провідностей середовища σ ;
                                                     e
                     i
       б – від провідності середовища σ при =2π·100 rad/s, для різних провідностей
                          e
                    ізоляції σ ; C – коаксіальна лінія
                            kk
                          i

         З урахуванням отриманих оцінок ємності ПТ і наведених у літературі
      діапазонів реальних значень перехідного опору ізоляційного покриву,
      поляризаційних ємності та опору (електрофізичних параметрів міжфазного
      шару “сталь-середовище”) встановлено, що запропонований метод визначення
      ПП за формулою (1) правомірний, якщо частота змінного струму згідно умови
      (2) знаходиться у діапазоні

                        2 Гц < f < 2000 Гц,                     (6)
                            M
      коли вже не проявляється поляризаційний опір границі сталь-середовище і ще
      не проявляється ємнісна (реактивна) складова провідності ізоляційного шару
      (оточеного ґрунтом) у порівнянні з омічною (активною) складовою провідності
      цього ж реального ізоляційного шару ПТ в умовах експлуатації.
         Для експериментального підтвердження даного методу в натурних умовах
      були проведені вимірювання із застосуванням приладу ОРТ+В2, які

      підтвердили можливість використання методу в практичних цілях.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15